> شعر عاشورا > ناله هاي ام البنين (ع)


ناله هاي ام البنين (ع)


 

شد مدتي ، کز تو خبر ندارم                     جز فکر تو ، فکري به سر ندارم
فخر تو بس ، که خادم حسيني                  من هم جزين ، فخر دگر ندارم
بنشسته ام در راه انتظارت                        يک دم نظر زين راه بر ندارم
عباس من ، عباس من ، کجائي ؟               صبر و توان ، زين بيشتر ندارم
من ره نشين وادي بقيعم                          آن طايرم ، که بال و پر ندارم
جز خواب تو ، خواب دگر نبينم                    جز ياد تو ، شب تا سحر ندارم
چشمم ز بسکه بر تو زار بگريست              ديگر به ديده اشک تر ندارم
اي عمر من ، برگ و برم تو بودي                من ، آن شجر ، که برگ و بر ندارم
ديگر اميد بازگشتنت را                            اي جان مادر ، زين سفر ندارم
فرق تو و ، عمود آهنيني ؟                       من باور اين قول و خبر ندارم
با من مگوئيد اين خبر ، خدا را                   در زندگي جز او ثمر ندارم
مردم مرا «ام البنين » مخوانيد                  حالا که من ديگر پسر ندارم ...

نام شاعر:حبيب چايچيان


مطلب قبلي

مطلب 36 از  68

مطلب بعدي